Kvietimas teikti paraiškas 2025 m. parodų (projektų) rengimui LDS galerijose

Kviečiame visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus teikti paraiškas 2025 m. parodų (projektų) rengimui LDS galerijose.

PARODOS (PROJEKTO) RENGIMO LDS GALERIJOSE 2025 M. SĄLYGOS

Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2024 m. birželio 28 d. (imtinai) užpildant internetinę formą: https://shorturl.at/bV058

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus iki 2024 m. birželio 28 d. teikti online paraiškas 2025 m. parodų (projektų) rengimui „Meno kūrėjų organizacijų strateginio finansavimo“ (MKO) programai LDS galerijose.

Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą google docs sistemoje, pridėti privalomą priedą – 1 PDF failą (ne didesnį kaip 10 MB), kurį sudaro:

1. parodos / projekto aprašymas;

2. menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašas;

3. siūlomos parodos vaizdinė medžiaga (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.). Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos nebus svarstomos.

PRIMENAME, kad teisę rengti parodą ar projektą LDS galerijose turi tik pilnai savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat iš anksčiau įsiskolinimų neturintys nariai. Tinkamai pateiktos paraiškos bus vertinamos LDS parodų komitete, svarstomos LDS Tarybos meno ir parodų komitete, tvirtinamos LDS Taryboje. Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškovus asmeniškai informuos galerijų darbuotojai.

Projektų ir parodų vertinimo kriterijai:

1. Projekto atitiktis LDS MKO misijai, strategijai ir LDS parodų rengimo nuostatoms (galite susipažinti čia: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai );

2. Aukšta parodos / projekto meninė ir kultūrinė vertė;

3. Parodos / projekto idėja pagrįsta ir argumentuota, originali ir aktuali;

4. Projektą / parodą vykdo ar jame dalyvauja srities profesionalai (menininkai, kuratoriai, kiti komandos nariai);

5. Ankstesnės menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos rezultatai;

6. Projektas/ paroda turi papildomą finansavimą.

Galerijos įsipareigojimai į programą įtrauktoms parodoms:

1. Parodinė erdvė ir jos eksploatavimas parodos laikotarpiu suteikiama nemokamai;

2. Suteikiamas bazinis parodos rengimo paslaugų paketas: viešinimo kampanijos sukūrimas ir vykdymas įvairiais viešinimo kanalais Lietuvoje ir esant galimybei ir poreikiui, užsienyje; komunikacija įvairiais parodos rengimo klausimais, konsultacijos rengiant ekspoziciją; pagrindinių medžiagų ir priemonių tipinės ekspozicijos instaliavimui suteikimas; parodos veikimo užtikrinimas ir sauga galerijos darbo laiku; parodos pristatymo ar kitų susijusių renginių organizavimas; menininko atstovavimas; spaudos išlaidos (ploteriai, informaciniai tekstai lankytojams, afiša ar kt. ); standartinis (švaros, tvarkos palaikymas, tvarkinga apšvietimo sistema) ekspozicinių erdvių sutvarkymas prieš parodą ir po jos; bendradarbiavimas su kuratoriais / parodų organizatoriais rengiant komunikacijos ir informacinius tekstus.

3. Rekomenduojama parodos trukmė – 4-rios savaitės (jei parodos erdvėje nenumatyti strateginiai LDS, galerijos arba kiti renginiai);

DĖMESIO. Pilnas parodos rengimo paketas atskirose galerijose gali skirtis. Konkrečios viso paslaugų paketo sąlygos su galerijos administracija aptariamos kiekvienu atveju atskirai:

1. Instaliavimo ir techninės paslaugos (terminai, parodų instaliatoriai, priemonės);

2. Technologinio (garso ir vaizdo įranga) ir ekspozicinio (stovai, postamentai ir kt.) inventoriaus suteikimas;

3. Kūrinių pardavimo sąlygos parodos metu;

4. Kūrinių pardavimo sąlygos po parodos;

5. Papildomi ekspozicinių plotų parengimo darbai (papildomų sienų statymas, sienų dažymas papildomomis spalvomis, papildomo apšvietimo įrengimas ir pan.);

6. Kūrinių transportavimas ir logistika (terminai, kaštai);

7. Kūrinių sandėliavimas;

8. Profesionalus parodos dokumentavimas ir post-produkcijos rengimas;

9. Papildomos reklamos organizavimas ir pan.;

10. Kitos sąlygos.

Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:

1. Tęstiniams projektams;

2. Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);

3. Projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų kūrybą (grupinėms jaunųjų menininkų parodoms ir projektams);

4. Konceptualioms kuratorinėms parodoms, įvairiems kultūros tyrimams;

5. Pripažintų menininkų jubiliejinėms parodoms (tačiau vertinami ir kiti kriterijai);

6. Kitų fondų, Europos sąjungos finansuojamiems projektams;

7. Kruopščiai ir atsakingai pateiktoms paraiškoms, kai išryškintas ir aiškus parodos turinys, numatytos papildomos projekto veiklos, kai paroda turi išplėtotas sklaidos galimybes.

SVARBU. Jeigu pretenduojate rengti parodą / projektą kartu su galerija atskiram finansavimui gauti (kitoms Kultūros tarybos ir kitų šaltinių finansuojamoms programoms) pirmiausia susisiekite su galerijos administracija dėl projekto paraiškos rengimo ir projekto įtraukimo į galerijos programą galimybių.

Būtinas paraiškos priedas (1 PDF failas iki 10 MB), kurį sudaro:

· Trumpas parodos / projekto aprašymas (koncepcija, idėja, dalyviai, kuratoriai ir pan.) – iki 1 psl.;

· Trumpa menininko / projekto vadovo / kuratoriaus CV;

· Būsimos parodos / projekto vizualinė medžiaga (numatomų eksponuoti kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai, preliminarus ekspozicijos planas ir kt.)

Pastaba: Paraiškoje neteikti vizualios informacijos iš ankstesnių parodų. Taip pat neteikti informacijos apie kūrinius, kurie neplanuojami rodyti būsimoje parodoje.

PASTABOS

1. Nebus svarstomos paraiškos, pateiktos ne nurodytu būdu, pateiktos po paraiškų teikimo termino bei be siūlomos parodos / projekto vizualinės medžiagos.

2. LDS nariai, neturintys galimybės pateikti paraiškas online, turėtų susisiekti su galerijos, kurioje ketina rengti parodą vadovu ir suderinti paraiškos pateikimo būdus ir galimybes.

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausantys LDS turi sumokėti nustatyto ar derybų būdu šalių sutarimu nuspręsto dydžio parodos rengimo paketo paslaugų kainą, nebent LDS Taryba posėdžio metu nuspręstų kitaip.

4. Susijusius dokumentus rasite čia: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai

Galerijų ir parodinių erdvių vadovų kontaktai:

1. Dailininkų sąjungos galerija (DSG, Vokiečių g. 2, Vilnius) – Eglė Ganda Bogdanienė

2. Galerija “Arka” (Aušros Vartų g. 7, Vilnius) – Evelina Januškaitė

3. Šv. Jono gatvės galerija (Šv. Jono g. 11, Vilnius) – Audrius Pocius

4. Pamėnkalnio galerija (Pamėnkalnio g. 1, Vilnius) – Kotryna Džilavjan

5. VGMC galerija „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius) – Jurga Minčinauskienė

6. LDS projektų erdvė (Vokiečių g. 4/2, Vilnius, LDS būstinė) – Rūta Udraitė-Mikalauskienė

7. Galerija „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, Kaunas) – Arvydas Žalpys

8. Galerija „Drobė“ (Drobės g. 62, Kaunas) – Rebeka Bruder

9. “Galerija XX“ (Laisvės a. 7, Panevėžys) – Tomas Rudokas

10. Klaipėdos galerija (Bažnyčių g. 6, Klaipėda) – Neringa Poškutė Jukumienė

11. Šiaulių skyriaus galerija „S‘IN“ – Bronius Rudys.

Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2024 m. birželio 28 d.

Skip to content